GDPR

(dále jen “Informace”)

ve smyslu čl. 14 ve spojení s čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016,

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “Nařízení”)

SAHARAT COMPANY s.r.o., IČO: 28877438, se sídlem Za Poříčskou bránou 315/10, Karlín, 186 00 Praha (dále také jako “Společnost”) tímto informuje subjekty údajů o zpracování osobních údajů za podmínek níže uvedených.

1. Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává níže uvedené osobní údaje subjektů údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení za účelem:

(společně dále jako “administrativní účely”)

Společnost dále na základě souhlasu subjektů údajů zpracovává v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení osobní údaje subjektů údajů v rozsahu jména, příjmení, kontaktní adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy pro účely marketingu – zasílání newsletteru a reklamních sdělení o produktech, službách a ostatních aktivitách Společnosti (dále jen “obchodní sdělení”).

Za účelem vyloučení jakýchkoli pochybností Společnost uvádí, že pokud jsou zpracovány osobní údaje subjektů údajů pro administrativní účely s ohledem na uzavřenou smlouvu o vedení účetnictví a s tím související služby nebo jakoukoli jinou smlouvu, na jejímž základě Společnosti byly zpřístupněny osobní údaje subjektů údajů, platí, že Společnost je oprávněna využívat osobní údaje subjektů údajů v rozsahu jména, příjmení, telefonního čísla a kontaktní e-mailové adresy rovněž pro marketingové účely, tj. zasílání obchodních sdělení, a to v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Pokud subjekt údajů nesouhlasí se zasíláním obchodních sdělení je oprávněn odmítnout další zasílání obchodních sdělení oznámením zaslaným Společnosti na e-mailovou adresu: info@royalwedding.cz;

2. Způsob zpracování a zpřístupnění osobních údajů

V rámci zpracování osobních údajů podle této Informace byla přijata technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů subjektu údajů, zejména aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a to i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje se zpracovávají v prostorách Společnosti, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci Společnosti jak v listinné formě, tak i v elektronické formě vedené v IT systémech Společnosti.

Pokud se jedná o zpracování osobních údajů subjektů údajů pro marketingové účely (zasílání obchodních sdělení), mohou být tyto osobní údaje předány třetím osobám zajišťujícím (i) chod webu a software (počítačových systémů) Společnosti, (ii) rozesílání e-mailů a SMS notifikací, (iii) support platformu (podporu) pro řešení požadavků uživatelů a (iv) službu pro přesměrování e-mailů.

Osobní údaje zpracovávané Společností podle této Informace mohou být dále zpřístupněny pouze oprávněným orgánům veřejné správy a institucím či jiným subjektům, budou-li pro to splněny podmínky uvedené v příslušných právních předpisech.

3. Práva subjektu údajů spojená se zpracováním osobních údajů

Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, resp. o přístup ke zpracovávaným osobním údajům, je Společnost povinna tuto informaci / příslušné osobní údaje bez zbytečného odkladu předat dotčenému subjektu údajů v elektronické formě (pokud subjekt údajů nepožádal o předání v jiné formě) – s tím, že v případě opakované žádosti má Společnost právo za poskytnutí informace / předání kopie zpracovávaných osobních údajů požadovat od dotčeného subjektu údajů náhradu administrativních nákladů NEBO má právo odmítnout takovou součinnost, pokud o takovémto postupu Společnost.

Dále má subjekt údajů právo, aby Společnost za podmínek stanovených v čl. 16 až 20 Nařízení osobní údaje týkající se dotčeného subjektu údajů bez zbytečného odkladu (i) opravila, (ii) vymazala nebo (iii) omezila co do rozsahu jejich zpracování.

Subjekt údajů je dále oprávněn vznést námitku vůči zpracování jeho osobních údajů.

Výše uvedený postup nezbavuje subjekt údajů práva obrátit se svou žádostí či jiným podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

4. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů získané pro administrativní účely (tj. pro účely smluvního vztahu – smlouvy o vedení účetnictví a s tím související služby) budou zpracovávány jak po dobu trvání smluvního vztahu, tak i po nezbytnou dobu po skončení smluvního vztahu, pokud ze smluv nevyplývá delší doba zpracování nebo pokud právní předpisy nestanoví delší lhůtu (zejména z důvodu zákonem uložené archivace příslušných dokladů).

Osobní údaje získané na základě souhlasu subjektů údajů pro marketingové účely – zasílání obchodních sdělení budou zpracovávány (zachovány) po dobu 10 let od předmětného souhlasu k jejich zpracování (nebude-li souhlas prodloužen). Po uplynutí této doby bude Společnost oprávněna k dalšímu zpracování těchto osobních údajů jen, došlo-li do této doby ke vzniku jiného právního titulu (zejména uzavření smlouvy o vedení účetnictví a s tím související služby), na jehož základě je možné i bez souhlasu dále pokračovat ve zpracování osobních údajů, a to v souladu s touto Informací.

5. Likvidace osobních údajů

Veškeré osobní údaje, u kterých uplynula doba určená k jejich zpracování ve smyslu čl. 4. této Informace, Zpracovatel zlikviduje bez zbytečného odkladu za použití odpovídajících technických a softwarových prostředků, a to za předpokladu, že není povinen dle smlouvy o zpracování osobních údajů / jiných ujednání se správcem povinen předmětné osobní údaje vrátit zpět správci.

Osobní údaje v listinné podobě spočívající zejména ve smlouvách a dokumentaci uchovávané ve vztahu k plnění smluv o vedení účetnictví a s tím související služby. Poradenství se v souladu s příslušnými právními předpisy po uplynutí doby zpracování osobních údajů vrací zpět správci, příp. likvidují fyzicky jejich skartováním – s tím, že Zpracovatel zajišťuje skartaci buď sám, nebo prostřednictvím třetí osoby garantující řádný proces likvidace osobních údajů při zachování mlčenlivosti o osobních údajích, ke které bude tato osoba zavázána na základě smlouvy uzavřené se Zpracovatelem.

Osobní údaje v elektronické podobě se likvidují vymazáním příslušných souborů v informačním systému a příslušných informací / dokumentů / sdělení obsahujících osobní údaje. Osobní údaje na hmotných nosičích (disk, USB disk, páska, DVD médium aj.) se likvidují výmazem nebo skartací příslušného nosiče.

Osobní údaje v elektronické podobě se likvidují vymazáním příslušných souborů v informačním systému. Osobní údaje na hmotných nosičích (flash-disk, aj.) se likvidují výmazem nebo fyzickým zničením příslušného nosiče.

Pro vyloučení veškerých pochybností si Zpracovatel může pro vlastní potřebu ponechat některé informace o subjektu údajů, avšak pouze po provedení bezpečné anonymizace (tj. vytvoření stavu, kdy výsledná informace nemůže být znovu jakýmkoliv způsobem přiřazena ke konkrétnímu subjektu údajů).

Optimalizace Webových Stránek

    This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
    OK